รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์
          

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 2-2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 - วันที่ 18 มี.ค. 62

 - วันที่ 19 มี.ค. 62 

- วันที่ 20 มี.ค. 62 

- วันที่ 21 มี.ค. 62

- วันที่ 22 มี.ค. 62

- วันที่ 23 มี.ค. 62(แก้ไขวันที่ 18 มี.ค. 62)

- วันที่ 25 มี.ค. 62