ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


30/ต.ค./2564  

การชำระเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ และช่องทางการเรียน Online และ Onsite 2/2564

ช่องทางการเรียน Online
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ช่องทางการเรียน Online
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ช่องทางการเรียน Online
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาที่เข้ามาเรียน On-site
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายวิชาที่เข้ามาเรียน On-site
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายวิชาที่เข้ามาเรียน On-site
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ลงทะเบียนกระเช้า/แบบรายวิชา และเพิ่ม-ลด/ถอน (แบบไม่บันทึกรายวิชา) 
ได้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น ระดับ ปวส. ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน>>>คลิกที่นี่
(สำหรับระดับ ปวช. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน

ในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปี)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน>>>คลิกที่นี่
(กรุณาชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด)

แนะนำการลงทะเบียนจองที่นั่งสำหรับวิชาที่ไม่มีวิชาบังคับก่อน>>คลิกที่นี่


26/ต.ค./2564  

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

<<<<ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2564>>>>

 

 

<< ประกาศไปยังนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลาพักการเรียน/รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่  2/2564  ไว้แล้ว >> 

...ให้ตรวจในระบบ ESS  หากมีข้อมูลการลาพักการเรียน/รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาปรากฏในระบบแล้ว  ให้ดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งชำระไปชำระเงินได้เลย...


12/ก.พ./2563  

ปฏิทินและคู่มือการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศ_สีประจำคณะ_สถาบัน_และสาขาวิชา

(นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2564  ให้ยึดตามประกาศนี้  ส่วนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนหน้า ยังคงยึดตามประกาศเดิม)

***********************

 

ส่งใบรายงานผลการศึกษาสำหรับตรวจสอบสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

(ออนไลน์)


20/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2564

         

      

   

ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง (ทั้ง 3 คณะ)  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอรับได้ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ   

หรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งไปรษณีย์ได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/1jNR6MrLjQ-5_2S_O0AGvp3bX8-CM9KUvnm7_R1vRfgU/viewform?fbclid=IwAR10gEepFDD-HDIXaKD9rCx2ZJbge6oINrRaLoKxHyxLsUJV-uRzGwe8ix4&edit_requested=true

      ส่วนใบประกาศนียบัตร+ใบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับ ปวส.  และ หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ติดรูปถ่ายชุดครุย) ระดับปริญญา สภาฯ  ยังไม่ประชุม  คาดว่าจะได้รับประมาณเดือนมกราคม  2565  ค่ะ

******************************

 

 


28/ก.ย./2564  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 

 

ประกาศไปยังนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท  ที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2563  รอบเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I) 

สามารถติดต่อรับหรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งหนังสือรับรองคุณวุฒิ (รับรองสภา  ติดรูปชุดครุย)  ได้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  ในวันเวลาราชการ  


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa.ta@rmuti.ac.th
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1


22/พ.ย./2564  

การกรอกประวัติขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

กรุณาอ่านก่อนดำเนินการ

ขั้นตอนการกรอกประวัติ

เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ระบบกรอกประวัติขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่>>คลิกที่นี่

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาใหม่>>คลิกที่นี่

**การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาฯ ออนไลน์ ให้ใส่รหัสประจำตัวสอบในช่องรหัสนักศึกษา 
ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 


20/ก.ย./2564  

ขั้นตอนการรับรหัสนักศึกษาและการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565

*ขั้นตอนนี้ดำเนินการได้เมื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนแล้วอย่างน้อย 3 วันทำการ*

*ให้ดำเนินการหลังจากได้รับรหัสนักศึกษาแล้ว

(ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัวฯ กรณีที่ไม่ได้พิมพ์ตอนกรอกประวัติ)

ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาใหม่ปี 2565 เข้ากลุ่มงานรับสมัครเพื่อติดตามประกาศ
และกำหนดการต่าง ๆ โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

เพิ่มเพื่อน

ขั้นตอนที่ 4 การสมัคร Email มหาลัยฯ เพื่อใช้ระบบการเรียนการสอน
และระบบออนไลน์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ