ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


26/ต.ค./2564  

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

<<<<ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2564>>>>

 

 

<< ประกาศไปยังนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลาพักการเรียน/รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่  2/2564  ไว้แล้ว >> 

...ให้ตรวจในระบบ ESS  หากมีข้อมูลการลาพักการเรียน/รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาปรากฏในระบบแล้ว  ให้ดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งชำระไปชำระเงินได้เลย...


18/ม.ค./2565  

ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 

                                                                                     

ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2564

                            

                                                                        

 ดาวโหลดประกาศถอนชื่อ  คลิ๊กที่คณะ/ระดับที่สังกัดได้เลยค่ะ

 

หากนักศึกษามีความประสงค์ขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา  ให้ดำเนินการดังนี้

1.  ยื่นคำร้อง  RE.11-คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา  และคำร้อง  RE.10-คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

     พร้อมแนบสำเนาประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาฯ  ประกอบ

        

 

2. นักศึกษาส่งคำร้องฯ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาลงนามในคำร้อง (ผ่านช่องทางออนไลน์)

3.  นักศึกษาส่งคำร้องที่ผ่านการลงนามของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาแล้วที่สำนักงานคณะที่นักศึกษาสังกัด (ผ่านช่องทางออนไลน์)

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป  มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาดังกล่าวได้

 

ติดตามคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา (หลังจากส่งคณะฯ  แล้วประมาณ 5 วันทำการ)  ที่ไลน์กลุ่มงานสำเร็จการศึกษา