ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


05/มิ.ย./2564  

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ ESS และการชำระเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์

แจ้งนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 ทุกคนดำเนินการลงทะเบียนเรียนตามกำหนดการดังนี้

- ระดับ ปวช. และ ปวส. ลงทะเบียนรายวิชา วันที่ 7 - 9 มิถุนายน  2564   และชำระเงินได้ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 2564

- ระดับ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ลงทะเบียนรายวิชา  วันที่ 7 - 13 มิถุนายน  2564   และชำระเงินได้ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564>>>คลิกที่นี่


07/ธ.ค./2563  

ขั้นตอนการรับรหัสนักศึกษาและการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

*ขั้นตอนนี้ดำเนินการได้เมื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 3 วันทำการ*

รับรหัสนักศึกษาก่อนดำเนินการขั้นตอนี้ และสามารถส่งเอกสารได้ถึง
วันที่  13 มิถุนายน 2564

ขั้นตอนการพิมพ์ใบประวัติสำหรับผู้ที่ไม่ได้พิมพ์ในตอนขึ้นทะเบียน

เชิญชวนนักศึกษาใหม่ปี 2564 เข้ากลุ่มงานรับสมัครเพื่อจะได้ไม่พลาดกำหนดการต่าง ๆ โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

ประกาศปรับเปลี่ยนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2564 รายละเอียดดังนี้
 


12/ก.พ./2563  

ปฏิทินและคู่มือการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

อ่านขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาแบบละเอียด  <<คลิ๊ก >>>

 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  การขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา  2563

                         1.  ให้นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบ ESS ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด 

                         2.  ในรายที่ยังไม่เคยชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ค่าเอกสารการศึกษา  ให้ชำระที่ธนาคารให้เรียบร้อยก่อนวันสิ้นภาค

                         3.  ส่งเอกสารใบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา  และสำเนาบัตรประชาชน  พร้อมรูปถ่ายสวมชุดครุย  ขนาด 1 นิ้ว 1 แผ่น  (เขียนชื่อ-สกุล, ตัวย่อสาขาด้านหลังรูปให้เรียบร้อย) (ปวส.ไม่ต้องส่งรูป)

                        เอกสารที่ต้องนำส่งมีดังนี้  (ส่งภายในวันที่  9  มิถุนายน  2564)   * นำส่งที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 1  ชั้น 1) 
                               1.  ใบรายงานผลศึกษาสำหรับตรวจสอบสำเร็จการศึกษา  (ที่ผ่านการลงนามของ อ.ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาเรียบร้อยแล้ว)
                               2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่  (ถ่ายเฉพาะด้านหน้า)  
                               3.  รูปถ่ายชุดครุย  ขนาด 1 นิ้ว 1 แผ่น  (พร้อมเขียนชื่อ - สกุล  ตัวย่อสาขา   ด้านหลังรูปให้เรียบร้อย)

หรือนำส่งทางไปรษณีย์  มาที่  "กลุ่มงานสำเร็จการศึกษา  แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น   (อาคาร 1  ชั้น 1)  ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000  โทรศัพท์  043283709

 

                                                                                                                                                                         ประกาศ  ณ  วันที่  2  มิ.ย.2564


12/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ขอสำเร็จการศึกษา

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่  ฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2563

 

         

 

      

 

   

                                          ข้อมูล  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2564


20/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาค

 

ภาคการศึกษาที่  2/2563  เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

 

         

 

      

 

   

ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว  สามารถติดต่อขอรับได้เลยค่ะ

************************************************

 

ภาคการศึกษาที่  2/2563  

 

         

 

      

 

   

ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง และหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ระดับปริญญา (ติดรูปชุดครุย)  

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ติดต่อขอรับได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พร้อมชำระเงินจำนวน 100 บาท

สำหรับระดับ ปวส.  ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร  และใบวุฒิบัตร  ได้ที่สำนักงานคณะ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  31  พฤษภาคม  2564  ถึงวันที่  1  มิถุนายน  2565  ในวันเวลาราชการ

 * * * * * * * * * * *

 

 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa.ta@rmuti.ac.th
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1