ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 ระดับปริญญาตรี

คณะ/วิชาเอก
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าใช่จ่ายอื่นๆ
รวม(ประมาณ)
คณะบริหารธุรกิจ
วิชาเอกระบบสารสนเทศ
วิชาเอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
4,000
100
1,400
6,000
ภาคสมทบ
500
10,000
6,000
100
1,400
18,000
วิชาเอกอื่นๆ
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
2,500
100
1,400
4,500
ภาคสมทบ
500
10,000
5,000
100
1,400
17,000
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
วิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
5,000
100
1,400
7,000
วิชาเอกอื่นๆ
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
3,000
100
1,400
5,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิชาเอกคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
5,000
100
1,400
7,000
ภาคสมทบ
500
12,000
15,000
100
1,400
29,000
วิชาเอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
5,000
100
1,400
7,000
ภาคสมทบ
500
30,000
6,000
100
36,600
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
วิชาเอกออกแบบ (ทุกสาขา)
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
5,000
100
1,400
7,000
วิชาเอกอื่น ๆ
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
2,000
100
1,400
4,000
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาเอกเทคโนยีเครื่องกล
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
4,000
100
1,400
6,000
วิชาเอกอื่น ๆ
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
2,500
100
1,400
4,500
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
วิชาเอกระบบสารสนเทศ
วิชาเอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
4,000
100
1,400
6,000
วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
วิชาเอกการท่องเที่ยว
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
3,000
100
1,400
5,000
วิชาเอกอื่นๆ
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
2,500
100
1,400
4,500
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอกคณะวิศวกรรมศาสตร์(ทุกสาขา)
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
5,000
100
1,400
7,000
ภาคสมทบ
500
12,000
15,000
100
1,400
29,000
วิชาเอกอื่นๆ
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
3,000
100
1,400
5,000
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิชาเอกระบบสารสนเทศ
วิชาเอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
วิชาเอกครุศาสตร์อุตสาหกรรม(ทุกสาขา)
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
4,000
100
1,400
6,000
ภาคสมทบ
500
10,000
6,000
100
1,400
18,000
วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
วิชาเอกเคมี
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
3,000
100
1,400
4,500
วิชาเอกอื่นๆ
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
2,500
100
1,400
4,500
ภาคสมทบ
500
10,000
15,000
100
1,400
27,000
คณะเทคโนโลยีสังคม
วิชาเอกระบบสารสนเทศ
วิชาเอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
4,000
100
1,400
6,000
ภาคสมทบ
500
10,000
6,000
100
1,400
18,000
วิชาเอกอื่นๆ
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
2,500
100
1,400
4,500
ภาคสมทบ
500
10,000
5,000
100
1,400
17,000
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
วิชาเอกเครื่องกล
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
4,000
100
1,400
6,000
วิชาเอกอื่นๆ
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
2,500
100
1,400
4,500
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
2,500
100
1,400
4,500
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิชาเอกวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา)
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
5,000
100
1,400
7,000
วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทุกสาขา)
วิชาเอกระบบสารสนเทศ
วิชาเอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
4,000
100
1,400
6,000
วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
3,000
100
1,400
5,000
วิชาเอกอื่นๆ
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
500
2,500
100
1,400
4,500
ภาคสมทบ
500
10,000
5,000
100
1,400

17,000

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย
รายการ
ระดับ ปวส.
ระดับปริญญาตรี
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
100
500
ค่าตรวจโรคและเอ็กซเรย์
200
200
ค่าบำรุงห้องสมุดภาคเรียนละ
200
200
ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษภาคเรียนละ
100
100
ค่าประกันสุขภาพ ปีการศึกษาละ
200
200
ค่าปฐมนิเทศ
200
200
ค่าประกันอุบัติเหตุ
200
200
ค่าใช้คอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
200
200
ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
250
200
รวม
1650
2050

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (กองพัฒนานักศึกษา)
รายการ
ประมาณการค่าใช่จ่าย
ระดับ ปวส./ระดับปริญญาตรี 4ปี
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
ค่ากิจการนักศึกษา
200
200
ค่ากิจกรรมกีฬา
100
100
ค่าอบรมคุณธรรม
300
300
ค่าสมาชิกชมรมครูและผู้ปกครอง
200
200
ค่าชุดนักศึกษา,ชุดกีฬา ชาย
1200
1000
ค่าชุดนักศึกษา,ชุดกีฬา หญิง
1000
800
ค่าเครื่องหมาย
250
250
ค่าสมุด
200
200
ค่าหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
5000
5000
ค่าประกันความเสียหายของหอพัก
500
500
ค่าน้ำ-ค่าไฟล่วงหน้า
500
500
รวม
9450
9050

 

<<กลับสู่ด้านบน>>


ระดับปริญญาโท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ภาคสมทบ)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์

ค่าระเบียบการใบสมัครสอบคัดเลือกและค่าสมัคร
400 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา
-
- ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
- ภาคฤดูร้อน ภาคละ
10,000 บาท
5,000 บาท
ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ
2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
-
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
- ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกกรณี
- ค่าสอบประมวลผลความรู้ต่อครั้งต่อชุดวิชา
- ค่าใบรายงานผลการศึกษา ชุดละ
- ค่าเปลี่ยน เพิ่ม ลด รายวิชา ครั้งละ
- ค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด วันละ
* แต่ไม่เกิน 1,000 บาท(ไม่นับวันหยุดราชกาล)
- ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
- ค่าใบแทนหนังสือรับรอง ฉบับละ
- ค่าหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ
- ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ
- ค่าบำรุงห้องสมุดและบริการอินเตอร์เน็ต
* ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
* ภาคฤดูร้อน ภาคละ
- ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
- ค่าขอแก้ไขหลักฐานการศึกษา รายการละ
- ค่าย้ายสาขาวิชาเอก
- ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรละ
- ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
- ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
1,500 บาท
250 บาท
1,500 บาท
100 บาท
100 บาท
100 บาท
-
1,000 บาท
100 บาท
100 บาท
500 บาท
-
1,500 บาท
750 บาท
1,500 บาท
100 บาท
2,000 บาท
6,000 บาท
9,000 บาท
3,000 บาท
ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา
-
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
* ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ
* ภาคฤดูร้อน ภาคละ
-
9,000 บาท
4,500 บาท

 

ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม(แผน ก)
รายการ
ภาคเรียน
1
2
3
4
1.ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1,500
-
-
-
2.ค่าบำรุงการศึกษา
10,000
10,000
10,000
10,000
3.ค่าขึ้นทะเบียนเป็นมหาบัณฑิต
-
-
-
1,500
4.ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
-
-
-
15,000
5.ค่าลงทะเบียนรายวิชา(2000บาท/นก.)
24,000
24,000
14,000
18,000
6.ค่าสอบประมวลผลความรู้
-
-
-
5,000
7.ค่าปฏิบัติการและบำรุงอุปกรณ์พิเศษ
5,000
5,000
5,000
5,000
8.ค่าธรรมเนียมพิเศษ
9,000
9,000
9,000
9,000
9.ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา
250
-
-
-
รวม
49,750
48,000
38,000
63,500
รวมทั้งหลักสูตร
199,250 บาท

 

ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม(แผน ข)
รายการ
ภาคเรียน
1
2
3
4
1.ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1,500
-
-
-
2.ค่าบำรุงการศึกษา
10,000
10,000
10,000
10,000
3.ค่าขึ้นทะเบียนเป็นมหาบัณฑิต
-
-
-
1,500
4.ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
-
-
-
15,000
5.ค่าลงทะเบียนรายวิชา (2000บาท/นก.)
24,000
24,000
20,000
12,000
6.ค่าสอบประมวลผลความรู้
-
-
-
5,000
7.ค่าปฏิบัติการและบำรุงอุปกรณ์พิเศษ
5,000
5,000
5,000
5,000
8.ค่าธรรมเนียมพิเศษ
9,000
9,000
9,000
9,000
9.ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา
250
-
-
-
รวม
49,750
48,000
44,000
57,500
รวมทั้งหลักสูตร
199,250 บาท

<<กลับสู่ด้านบน>>


หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายด้านบนเป็นค่าโดยประมาณการ