รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ปฏิทินและคู่มือการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
          

อ่านขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาแบบละเอียด  <<คลิ๊ก >>>

 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  การขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา  2563

                         1.  ให้นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบ ESS ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด 

                         2.  ในรายที่ยังไม่เคยชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ค่าเอกสารการศึกษา  ให้ชำระที่ธนาคารให้เรียบร้อยก่อนวันสิ้นภาค

                         3.  ส่งเอกสารใบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา  และสำเนาบัตรประชาชน  พร้อมรูปถ่ายสวมชุดครุย  ขนาด 1 นิ้ว 1 แผ่น  (เขียนชื่อ-สกุล, ตัวย่อสาขาด้านหลังรูปให้เรียบร้อย) (ปวส.ไม่ต้องส่งรูป)

                        เอกสารที่ต้องนำส่งมีดังนี้  (ส่งภายในวันที่  9  มิถุนายน  2564)
                               1.  ใบรายงานผลศึกษาสำหรับตรวจสอบสำเร็จการศึกษา  (ที่ผ่านการลงนามของ อ.ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาเรียบร้อยแล้ว)
                               2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่  (ถ่ายเฉพาะด้านหน้า)  
                               3.  รูปถ่ายชุดครุย  ขนาด 1 นิ้ว 1 แผ่น  (ให้นำส่งเองที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเท่านั้น)  พร้อมเขียนชื่อ - สกุล  ตัวย่อสาขา   ด้านหลังรูปให้เรียบร้อย

                               *  ให้นำส่งข้อ 1  และข้อ 2  ออนไลน์   หรือนำส่งทางไปรษณีย์  มาที่  "กลุ่มงานสำเร็จการศึกษา  แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น   (อาคาร 1  ชั้น 1)  ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000  โทรศัพท์  043283709

 

                                                                                                                                                                                   ประกาศ  ณ  วันที่  30 เมษายน  2564