รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ขั้นตอนการส่งเอกสารายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564
          

*ขั้นตอนนี้ดำเนินการได้เมื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 3 วันทำการ*

รับรหัสนักศึกษาก่อนดำเนินการขั้นตอนี้ และสามารถส่งเอกสารได้ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2564

ขั้นตอนการพิมพ์ใบประวัติสำหรับผู้ที่ไม่ได้พิมพ์ในตอนขึ้นทะเบียน

เชิญชวนนักศึกษาใหม่ปี 2564 เข้ากลุ่มงานรับสมัครเพื่อจะได้ไม่พลาดกำหนดการต่าง ๆ โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

กำหนดการคตรวจสุขภาพและประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ณ วิทยาเขตขอนแก่น)

เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  วันที่ 9 มิถุนายน 2564

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์   วันที่ 10 มิถุนายน 2564

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 11 มิถุนายน 2564