รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

การชำระเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ และช่องทางการเรียน Online และ Onsite 2/2564
          

ช่องทางการเรียน Online
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ช่องทางการเรียน Online
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ช่องทางการเรียน Online
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาที่เข้ามาเรียน On-site
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายวิชาที่เข้ามาเรียน On-site
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายวิชาที่เข้ามาเรียน On-site
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้ดำเนินการคำร้องขอชำระเงินล่าช้า>> คลิกที่นี่
(พร้อมชำระเงินค่าปรับเต็มจำนวน)  โดยนักศึกษาจะต้องได้รับการอนุมัติคำร้องก่อนถึงจะชำระเงินได้  โดยหลังจากทำคำร้อง 3 วันทำการแล้วให้ติดต่อแผนกทะเบียนฯ โดยสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ เพื่อติดตามคำร้องฯ