รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา
          

ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)

         

      

   

ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอรับได้ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ   

หรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งไปรษณีย์ได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/1jNR6MrLjQ-5_2S_O0AGvp3bX8-CM9KUvnm7_R1vRfgU/viewform?fbclid=IwAR10gEepFDD-HDIXaKD9rCx2ZJbge6oINrRaLoKxHyxLsUJV-uRzGwe8ix4&edit_requested=true

      ส่วนใบประกาศนียบัตร+ใบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับ ปวส.  และ หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ติดรูปถ่ายชุดครุย) ระดับปริญญา สภาฯ  ยังไม่ประชุม  คาดว่าจะได้รับประมาณเดือนกันยายน- ตุลาคม 2564  ค่ะ

******************************

ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563

         

 

      

 

   

ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอรับได้ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ 

ระดับ ปวส.              -  ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรและใบวุฒิบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ได้ที่สำนักงานคณะ  อาคาร 7 ชั้น 2 

ระดับ ป.ตรี + ป.โท   -  ติดต่อรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ติดรูปถ่ายชุดครุย) ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1 (พร้อมชำระเงินฉบับละ 100 บาท เฉพาะฉบับภาษาไทยเท่านั้น)  หรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งไปรษณีย์ได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/1jNR6MrLjQ-5_2S_O0AGvp3bX8-CM9KUvnm7_R1vRfgU/viewform?fbclid=IwAR10gEepFDD-HDIXaKD9rCx2ZJbge6oINrRaLoKxHyxLsUJV-uRzGwe8ix4&edit_requested=true

******************************

ภาคการศึกษาที่ 2/2563 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)

         

 

      

 

   

ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอรับได้ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ 

ระดับ ปวส.              -  ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรและใบวุฒิบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ได้ที่สำนักงานคณะ  อาคาร 7 ชั้น 2 

ระดับ ป.ตรี + ป.โท   -  ติดต่อรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ติดรูปถ่ายชุดครุย) ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1 (พร้อมชำระเงินฉบับละ 100 บาท เฉพาะฉบับภาษาไทยเท่านั้น)  หรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งไปรษณีย์ได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/1jNR6MrLjQ-5_2S_O0AGvp3bX8-CM9KUvnm7_R1vRfgU/viewform?fbclid=IwAR10gEepFDD-HDIXaKD9rCx2ZJbge6oINrRaLoKxHyxLsUJV-uRzGwe8ix4&edit_requested=true

 

******************************