รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาค
          

ภาคการศึกษา   ฤดูร้อน/2563  

         

 

      

 

   

ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งไปรษณีย์ได้ที่  

https://docs.google.com/forms/d/1jNR6MrLjQ-5_2S_O0AGvp3bX8-CM9KUvnm7_R1vRfgU/viewform?fbclid=IwAR10gEepFDD-HDIXaKD9rCx2ZJbge6oINrRaLoKxHyxLsUJV-uRzGwe8ix4&edit_requested=true

 

******************************

 

ภาคการศึกษาที่  2/2563  เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

         

 

      

 

   

ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอรับได้ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ

************************************************

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา  ภาคการศึกษาที่  2/2563  

ระดับ ปวส. 

            -  ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรและใบวุฒิบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ได้ที่สำนักงานคณะ  อาคาร 7 ชั้น 2

ระดับ ป.ตรี + ป.โท

             -  ติดต่อรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ติดรูปถ่ายชุดครุย) ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1 (พร้อมชำระเงิน 100 บาท)