รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ขั้นตอนการรับรหัสนักศึกษาและการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565
          

*ขั้นตอนนี้ดำเนินการได้เมื่อชำระเงิน
ค่าขึ้นทะเบียนแล้วอย่างน้อย 3 วันทำการ*

 

*ให้ดำเนินการหลังจากได้รับรหัสนักศึกษาแล้ว

(ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัวฯ
กรณีที่ไม่ได้พิมพ์ตอนกรอกประวัติ)

ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาใหม่ปี 2565 เข้ากลุ่ม
งานรับสมัครเพื่อติดตามประกาศและกำหนดการต่าง ๆ
โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 4 การสมัคร Email มหาลัยฯ เพื่อใช้
ระบบการเรียนการสอนและระบบออนไลน์ต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยฯ