รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
          

 

 

ประกาศไปยังนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท  ที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2563  รอบเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I) 

สามารถติดต่อรับหรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งหนังสือรับรองคุณวุฒิ (รับรองสภา  ติดรูปชุดครุย)  ได้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  ในวันเวลาราชการ