รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาค
          

ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2563  เปลี่ยนระดับคะแนน  ม.ส.(I)

(อัพเดท  ณ  วันที่  20  มกราคม  2564)

ทรานสคริปต์ตัวจริงอยู่ระหว่างดำเนินการ  คาดว่าจะได้รับประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์  2564

 

 

******************

ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2563 

(อัพเดท ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563) 

ทรานสคริปต์ตัวจริง  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทั้ง 3  คณะ 

สามารถติดต่อขอรับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1  ชั้น 1  ในวันเวลาราชการ

******************

 

ประจำปีการศึกษา  2562

 

ประกาศ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2562 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)      

ระดับ  ปวส.  ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรและใบวุฒิบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อาคาร 7  ชั้น 2  

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ติดต่อรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1  ชั้น 1 

ได้ตั้งแต่วันที่  8  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป  ในวันเวลาราชการ