รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ปฏิทินและคู่มือการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
          

ปฏิทินการขอสำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563

อ่านขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา 

(คลิ๊ก)

 

(ให้นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบ ESS ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ส่วนเอกสารและรูปถ่ายยังไม่ต้องนำส่งในช่วงนี้ค่ะ) 

...สามารถส่งได้เมื่อไหร่นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ...

 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  มกราคม  2564