รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาค
          

ภาคการศึกษาที่  1/2563  เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

 

         

 

      

 

   

หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ติดรูปชุดครุย)  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ติดต่อรับได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 1 ชั้น 1 )  ในวันเวลาราชการ  พร้อมชำระเงิน 100  บาท