รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
          

( * รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ใช่รายชื่อบัณฑิต)

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563  << คลิ๊ก >> 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 <<คลิ๊ก>>

 

*  ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  กรุณานำรูปถ่ายชุดครุยสำรองติดตัวมาด้วยในวันที่มาติดต่อรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ * 

หมายเหตุ  กรณีดำเนินการเรียบร้อยสามารถติดต่อรับได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (ยกเว้นวุฒิบัตรฯ และ ประกาศนียบัตร  ระดับ ปวส.  ให้ติดต่อรับที่สำนักงานคณะฯ) 

 

หรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งไปรษณีย์ได้ที่ >>>ระบบแจ้งความประสงค์ให้ส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์