ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


08/ส.ค./2560  

ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560(ฉบับจริง) วันที่ 7 ส.ค. 60

ตารางสอบแบบรวม ประจำกลางภาคเรียนที่ 1/2560
(แก้ไข ณ วันที่ 15 ส.ค. 60)

สำหรับตารางสอบส่วนบุคคลนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในระบบ ESS ที่เมนูลงทะเบียน/พิมพ์ตารางสอบสำหรับนักศึกษา

(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)

รับแจ้งตารางสอบชนตั้งแต่วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2560 เท่านั้น

ข้้นตอนในการแจ้งตารางสอบชนมีดังนี้

1. ให้นักศึกษาพิมพ์ตารางสอบส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบ ESS

2. ให้นักศึกษาวงกลมวิชาที่ชนและเขียนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ลง ในตารางสอบส่วนบุคคลที่พิมพ์มา

3. ยื่นใบตารางสอบที่ชนพร้อมเขียนรายละเอียดแล้วใส่กล่องรับแจ้งในห้องทะเบียนอาคาร 1 ชั้น 1 

4. หลังจากแจ้งแล้วให้นักศึกษาติดตามดูตารางสอบห้องสอบพิเศษอีกครั้งวันที่ 19 ส.ค. 60
ที่หน้าประกาศข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศของระบบ ESS หากมีข้อสงสัยสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 096-9461935 (พี่เจ)


18/ส.ค./2560  

ตารางสอบห้องสอบพิเศษกลางภาคเรียนที่ 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางสอบห้องสอบพิเศษกลางภาคเรียนที่ 1-2560

1. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-วันที่ 20 ส.ค. 60 (แก้ไข 18 ส.ค. 60)

-วันที่ 21 ส.ค. 60

-วันที่ 22 ส.ค. 60

-วันที่ 23 ส.ค. 60  (แก้ไข 20 ส.ค. 60)

-วันที่ 24 ส.ค. 60

สำหรับวันที่ 25-27 กำลังอยู่ระหว่างดำเนินงาน


18/ส.ค./2560  

ตารางสอบห้องสอบพิเศษกลางภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางสอบห้องสอบพิเศษกลางภาคเรียนที่ 1-2560

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

-วันที่ 20 ส.ค. 60

-วันที่ 21 ส.ค. 60

-วันที่ 22 ส.ค. 60

-วันที่ 23 ส.ค. 60

-วันที่ 24 ส.ค. 60

สำหรับวันที่ 25-27 กำลังอยู่ระหว่างดำเนินงาน


18/ส.ค./2560  

ตารางสอบห้องสอบพิเศษกลางภาคเรียนที่ 1/2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตารางสอบห้องสอบพิเศษกลางภาคเรียนที่ 1-2560

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

-วันที่ 20 ส.ค. 60

-วันที่ 21 ส.ค. 60

-วันที่ 24 ส.ค. 60

สำหรับวันที่ 25-27 กำลังอยู่ระหว่างดำเนินงาน

 


02/ส.ค./2559  

ตรวจสอบคำร้องนักศึกษาที่ส่งงานทะเบียนและวัดผล

ขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องงานทะเบียน ONLINE 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับการลงทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa1616@gmail.com
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)และ regis.rin@gmail.com  (คุณรินรฎา  ดอนฉนวน)หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

เบอร์โทร. 043-283700-2 ต่อ 1611 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1