รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ช่องทางการติดต่อ online สำหรับนักศึกษา
          

การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์จาก QR code ด้านล่างนี้

งานสำเร็จการศึกษา งานเอกสารการศึกษา งานทะเบียนและงานหลักสูตร งานรับสมัครนักศึกษา งานรับปริญญา
ต้องการสอบถามเรื่องอื่น ๆ ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 096-9461935 (นางสาววรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)
ช่องทางการติดต่อแผนกงานอื่น ๆ 
แผนกการเงิน

ฝ่ายงาน กยศ. หรือ กรอ.

ติดต่อเรื่องอินเตอร์เน็ต
วิทยาเขตขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม