รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
          

<<<<ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2561>>>>

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการ วันที่เปลี่ยนแปลง
สอบปลายภาค 18-23 และ 25-26 มีนาคม 2562
วันสิ้นภาคการศึกษา 27 มีนาคม 2562
ผู้สอนส่งผลการศึกษาให้กับคณะฯ 2 เมษายน 2562