รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
          

ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
มหาวิทยาลัยฯ ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาโดยยกเว้นค่าปรับในภาคเรียนที่ 1/2563

ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องทำเรื่องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าถึงวันที่ 24 ก.ค. 63
และชำระเงินที่ธนาคารได้ถึงวันที่ 30 ต.ค. 63 ตามใบแจ้งชำระเงิ

<<<<ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2563>>>>