รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

แจ้งสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563
          

   ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน >> คลิกที่นี่

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัยฯ ตามlink ด้านล่างนี้

เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์

สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 63 สาขาดังต่อไปนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้
ให้เข้าเรียนตามตารางเรียนที่แนบท้ายแต่ละสาขาวิชาในตารางด้านล่างนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 วิศวกรรมแปรรูปอาหารและผลผลิตการเกษตร (วศ.บ.) 4 ปี
(ชื่อเดิมวิศวกรรมหลักการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ) <<ตารางเรียน>>
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (บธ.บ.)(4 ปี เทียบโอน)(ชื่อเดิมสาขาการจัดการทั่วไป) 
<<ตารางเรียน BMG3R>>

2

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (บธ.บ.)4 ปี (ชื่อเดิมสาขาการจัดการทั่วไป) 
<<ตารางเรียน BMG1/1N>>
<<ตารางเรียน BMG1/2N>>

3 การตลาด (บธ.บ.)(4 ปี เทียบโอน) <<ตารางเรียน BMK3R>>
4 การตลาด (บธ.บ.) 4ปี <<ตารางเรียนBMK1/1N>>      <<ตารางเรียนBMK1/2N>>
5 การตลาด ไทวัสดุ (บธ.บ.) 4 ปี  <<ตารางเรียน BMK1T>>
5 การบัญชี (บช.บ.)(4 ปี เทียบโอน) <<ตารางเรียน BAC3R1>>   <<ตารางเรียน BAC3R2>> 
<<ตารางเรียน BAC3Q>>
6 การบัญชี (บช.บ.) 4 ปี <<ตารางเรียนBAC1/1N>>     <<ตารางเรียนBAC1/2N>>
7 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.)(4 ปี เทียบโอน)
(ชื่อเดิมสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) <<ตารางเรียนBIS3R>>
8 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.) 4 ปี(ชื่อเดิมสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) 
<<ตารางเรียน BIS1/1N>>        
<<ตารางเรียนBIS1/2N>>