ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


08/ต.ค./2564  

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ณ วันที่ 8 ต.ค. 64

      

<< คลิกดูตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 >>

link สำหรับเข้าระบบสอบออนไลน์ระบบมหาลัยฯ : https://lms.kkc.rmuti.ac.th/

คลิกที่นี่ >> 

หรือโทร. 096-9461935
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำหรับตารางสอบส่วนบุคคลนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในระบบ ESS ดังคู่มือด้านล่างนี้
(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)


30/ก.ย./2564  

การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีถูกตัดสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ปีการศึกษา 2564

     

 

กรณีนักศึกษายืนยันว่าได้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจริง และสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

(ศึกษาต่อระดับ ปวช./ปวส. สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 14 มิ.ย.2564, ระดับ ป.ตรี สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 21 มิ.ย.2564 และระดับบัณฑิตศึกษา สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 พ.ย.2564) สามารถยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ โดยให้ปฏิบัติดังนี้

 

1.  ยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา      

     พร้อมแนบสำเนาคุณวุฒิการศึกษาของสถานศึกษาเดิมฉบับสมบูรณ์ที่มีวันที่สำเร็จการศึกษา ขนาด A4 จำนวน 3 แผ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

2. นักศึกษาส่งคำร้องฯ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาลงนามในคำร้อง (ผ่านช่องทางออนไลน์)

3.  นักศึกษาส่งคำร้องที่ผ่านการลงนามของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาแล้วที่สำนักงานคณะที่นักศึกษาสังกัด (ผ่านช่องทางออนไลน์)

ทั้งนี้  นักศึกษาจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2564  มิฉะนั้น  นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาดังกล่าวได้

 


18/ต.ค./2564  

ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 

                                                                                     

ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2564

 

 

 

หากนักศึกษามีความประสงค์ขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา  ให้ดำเนินการดังนี้

1.  ยื่นคำร้อง  RE.11-คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา  และคำร้อง  RE.10-คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

     พร้อมแนบสำเนาประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาฯ  ประกอบ

        

 

2. นักศึกษาส่งคำร้องฯ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาลงนามในคำร้อง (ผ่านช่องทางออนไลน์)

3.  นักศึกษาส่งคำร้องที่ผ่านการลงนามของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาแล้วที่สำนักงานคณะที่นักศึกษาสังกัด (ผ่านช่องทางออนไลน์)

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาดังกล่าวได้

 


12/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ขอสำเร็จการศึกษา

 

 

ประกาศ_สีประจำคณะ_สถาบัน_และสาขาวิชา

(นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2564  ให้ยึดตามประกาศนี้  ส่วนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนหน้า ยังคงยึดตามประกาศเดิม)

***********************

 

ภาคการศึกษาที่  ปีการศึกษา  2564

         

 

      

 

   


28/ก.ย./2564  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 

 

ประกาศไปยังนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท  ที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2563  รอบเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I) 

สามารถติดต่อรับหรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งหนังสือรับรองคุณวุฒิ (รับรองสภา  ติดรูปชุดครุย)  ได้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  ในวันเวลาราชการ  


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa.ta@rmuti.ac.th
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1


20/ก.ย./2564  

ขั้นตอนการรับรหัสนักศึกษาและการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565

*ขั้นตอนนี้ดำเนินการได้เมื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนแล้วอย่างน้อย 3 วันทำการ*

*ให้ดำเนินการหลังจากได้รับรหัสนักศึกษาแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาใหม่ปี 2565 เข้ากลุ่มงานรับสมัครเพื่อติดตามประกาศ
และกำหนดการต่าง ๆ โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

เพิ่มเพื่อน

ขั้นตอนที่ 4 การสมัคร Email มหาลัยฯ เพื่อใช้ระบบการเรียนการสอน
และระบบออนไลน์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ