ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


14/ก.ค./2560  

เรื่องตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (ฉบับร่าง)

แจ้งนักศึกษาทุกคนทราบเรื่องตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (ฉบับร่าง)

เนื่องจากช่วงนี้ทางงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำลังดำเนินการจัดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ในระบบบริการการศึกษา (ESS)  ทำให้ข้อมูลตารางสอบดังกล่าวไม่ถูกต้องไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้    หากตารางสอบฉบับจริงประกาศใช้เมื่อใดทางงานส่งเสริมวิชาการฯ จะประกาศอีกครั้งที่หน้าระบบ (ESS) 


15/ธ.ค./2559  

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 6 พ.ย. 60 


17/ส.ค./2558  

ประกาศจากแผนกตรวจสอบสำเร็จการศึกษา

ระยะเวลาแจ้งสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

(วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 - 4 มกราคม 2561)


02/ส.ค./2559  

ตรวจสอบคำร้องนักศึกษาที่ส่งงานทะเบียนและวัดผล

ขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องงานทะเบียน ONLINE 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับการลงทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa1616@gmail.com
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)และ regis.rin@gmail.com  (คุณรินรฎา  ดอนฉนวน)หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

เบอร์โทร. 043-283700-2 ต่อ 1611 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1