ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


23/มี.ค./2563  

แจ้งการงดให้บริการงานทะเบียนและช่องทางการติดต่อ online ช่วง 23 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการในช่วงหยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

ทางแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงต้องงดออกเอกสารทางการศึกษาทุกกรณี 
หากต้องการติดต่อสอบถามให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางออนไลน์จาก QR code ด้านล่างนี้

งานสำเร็จการศึกษา งานเอกสารการศึกษา งานหลักสูตรและงานทะเบียน งานรับสมัครนักศึกษา งานรับปริญญา
ต้องการสอบถามเรื่องอื่น ๆ ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 096-9461935 (นางสาววรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)

 

ช่องทางการติดต่อแผนกงานอื่น ๆ 

ติดต่อแผนกการเงิน

ฝ่ายงาน กยศ. หรือ กรอ.


25/ต.ค./2562  

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562

<<<<ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2562>>>>

 

ช่องทางการติดต่อการลงทะเบียนของแต่ละคณะฯ
ฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


02/ส.ค./2559  

ตรวจสอบคำร้องนักศึกษาที่ส่งงานทะเบียนและวัดผล

ขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องงานทะเบียน ONLINE 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa1616@gmail.com
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1