ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


20/ต.ค./2563  

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (ฉบับจริง) ณ วันที่ 20 ต.ค. 63

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ณ วันที่ 20 ต.ค. 63

คลิกดูตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 

สำหรับตารางสอบส่วนบุคคลนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในระบบ ESS ดังคู่มือด้านล่างนี้

(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


30/ต.ค./2563  

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 1/2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


30/ต.ค./2563  

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 1/2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 - วันที่ 2 พ.ย. 63

 - วันที่ 3 พ.ย. 63

 - วันที่ 5 พ.ย. 63

 - วันที่ 6 พ.ย. 63

 - วันที่ 7 พ.ย. 63

 - วันที่ 8 พ.ย. 63

 - วันที่ 9 พ.ย. 63 (รอดำเนินการ)

 - วันที่ 10 พ.ย. 63 (รอดำเนินการ)

 


30/ต.ค./2563  

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 1/2563 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - วันที่ 2 พ.ย. 63

 - วันที่ 3 พ.ย. 63

 - วันที่ 5 พ.ย. 63

 - วันที่ 6 พ.ย. 63

 - วันที่ 7 พ.ย. 63

 - วันที่ 9 พ.ย. 63 (รอดำเนินการ)

 


11/ก.ย./2563  

รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ขอสำเร็จการศึกษา

 

 

ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2563

 

                                                                                                                                        ข้อมูล  ณ  วันที่  11  กันยายน 2563

 

********************************************************


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa.ta@rmuti.ac.th
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1