ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


11/ม.ค./2564  

ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 ณ วันที่ 11 ม.ค. 64

ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563

<<คลิกดูตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 >>

link สำหรับระบบสอบออนไลน์ : https://lms.kkc.rmuti.ac.th/

แจ้งนักศึกษาที่มีตารางสอบออนไลน์ให้ทำการทดสอบระบบสอบออนไลน์ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 

และหากมีปัญหาให้แจ้งภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. เท่านั้น (หากไม่ดำเนินการคุณอาจจะมีปัญหาในวันสอบจริง)

ตามคู่มือการทดสอบระบบสอบออนไลน์ดังนี้ <<คลิก>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับตารางสอบส่วนบุคคลนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในระบบ ESS ดังคู่มือด้านล่างนี้

(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)


12/ก.พ./2563  

ปฏิทินและคู่มือการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการขอสำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563

อ่านขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา 

(คลิ๊ก)

 

(ให้นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบ ESS ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ส่วนเอกสารและรูปถ่ายยังไม่ต้องนำส่งในช่วงนี้ค่ะ) 

...สามารถส่งได้เมื่อไหร่นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ...

 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  มกราคม  2564


12/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ขอสำเร็จการศึกษา

 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2563 

 

                                                                                                                                        ข้อมูล  ณ  วันที่ 12  มกราคม  2564

 

********************************************************


20/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาค

ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2563  เปลี่ยนระดับคะแนน  ม.ส.(I)

(อัพเดท  ณ  วันที่  20  มกราคม  2564)

ทรานสคริปต์ตัวจริงอยู่ระหว่างดำเนินการ  คาดว่าจะได้รับประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์  2564

 

 

******************

ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2563 

(อัพเดท ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563) 

ทรานสคริปต์ตัวจริง  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทั้ง 3  คณะ 

สามารถติดต่อขอรับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1  ชั้น 1  ในวันเวลาราชการ

******************

 

ประจำปีการศึกษา  2562

 

ประกาศ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2562 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)      

ระดับ  ปวส.  ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรและใบวุฒิบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อาคาร 7  ชั้น 2  

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ติดต่อรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1  ชั้น 1 

ได้ตั้งแต่วันที่  8  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป  ในวันเวลาราชการ


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa.ta@rmuti.ac.th
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1