ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


07/ธ.ค./2563  

ขั้นตอนการส่งเอกสารายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

*ขั้นตอนนี้ดำเนินการได้เมื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 3 วันทำการ*

รับรหัสนักศึกษาก่อนดำเนินการขั้นตอนี้ และสามารถส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ขั้นตอนการพิมพ์ใบประวัติสำหรับผู้ที่ไม่ได้พิมพ์ในตอนขึ้นทะเบียน

เชิญชวนนักศึกษาใหม่ปี 2564 เข้ากลุ่มงานรับสมัครเพื่อจะได้ไม่พลาดกำหนดการต่าง ๆ โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

กำหนดการคตรวจสุขภาพและประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ณ วิทยาเขตขอนแก่น)

เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  วันที่ 9 มิถุนายน 2564

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์   วันที่ 10 มิถุนายน 2564

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 11 มิถุนายน 2564


12/ก.พ./2563  

ปฏิทินและคู่มือการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

อ่านขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาแบบละเอียด  <<คลิ๊ก >>>

 

(ให้นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบ ESS ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด  พร้อมนำส่งเอกสารและรูปถ่าย (ชุดครุย)  ภายในวันที่  26  มีนาคม  2564) 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  มีนาคม  2564


20/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาค

ภาคการศึกษาที่  1/2563  เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

 

         

 

      

 

   

หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ติดรูปชุดครุย)  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ติดต่อรับได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 1 ชั้น 1 )  ในวันเวลาราชการ  พร้อมชำระเงิน 100  บาท  

 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa.ta@rmuti.ac.th
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1