ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


20/ก.ย./2564  

การยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

กรณีที่ตรวจสอบสถานะแล้วขึ้นว่า "ยืนยันแล้ว แต่ผู้ปกครองมีสิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาได้ ต้องยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง" ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้
1. เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา (รอบที่ 2) ระหว่าง 20 -25 กันยายน 2564 ที่นี่ : https://ess.rmuti.ac.th/covidfund/
2. ดำเนินการคำรองขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ RE.13 โหลดได้ที่นี่ : RE13
3. ส่งคำร้องฯ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในคำร้อง
4. ส่งคำร้องที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเรียบร้อยแล้วให้ทางไลน์แผนกการเงินเพื่อแก้ไขข้อมูลต่อไป หรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อแผนกการเงิน
 

12/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ขอสำเร็จการศึกษา

 

 

ประกาศ_สีประจำคณะ_สถาบัน_และสาขาวิชา

(นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2564  ให้ยึดตามประกาศนี้  ส่วนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนหน้า ยังคงยึดตามประกาศเดิม)

***********************

 

ภาคการศึกษาที่  ปีการศึกษา  2564

         

 

      

 

   


20/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาค

ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)

         

      

   

ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอรับได้ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ   

หรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งไปรษณีย์ได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/1jNR6MrLjQ-5_2S_O0AGvp3bX8-CM9KUvnm7_R1vRfgU/viewform?fbclid=IwAR10gEepFDD-HDIXaKD9rCx2ZJbge6oINrRaLoKxHyxLsUJV-uRzGwe8ix4&edit_requested=true

      ส่วนใบประกาศนียบัตร+ใบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับ ปวส.  และ หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ติดรูปถ่ายชุดครุย) ระดับปริญญา สภาฯ  ยังไม่ประชุม  คาดว่าจะได้รับประมาณเดือนกันยายน- ตุลาคม 2564  ค่ะ

******************************

ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563

         

 

      

 

   

ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอรับได้ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ 

ระดับ ปวส.              -  ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรและใบวุฒิบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ได้ที่สำนักงานคณะ  อาคาร 7 ชั้น 2 

ระดับ ป.ตรี + ป.โท   -  ติดต่อรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ติดรูปถ่ายชุดครุย) ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1 (พร้อมชำระเงินฉบับละ 100 บาท เฉพาะฉบับภาษาไทยเท่านั้น)  หรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งไปรษณีย์ได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/1jNR6MrLjQ-5_2S_O0AGvp3bX8-CM9KUvnm7_R1vRfgU/viewform?fbclid=IwAR10gEepFDD-HDIXaKD9rCx2ZJbge6oINrRaLoKxHyxLsUJV-uRzGwe8ix4&edit_requested=true

******************************

ภาคการศึกษาที่ 2/2563 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)

         

 

      

 

   

ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอรับได้ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ 

ระดับ ปวส.              -  ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรและใบวุฒิบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ได้ที่สำนักงานคณะ  อาคาร 7 ชั้น 2 

ระดับ ป.ตรี + ป.โท   -  ติดต่อรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ติดรูปถ่ายชุดครุย) ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1 (พร้อมชำระเงินฉบับละ 100 บาท เฉพาะฉบับภาษาไทยเท่านั้น)  หรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งไปรษณีย์ได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/1jNR6MrLjQ-5_2S_O0AGvp3bX8-CM9KUvnm7_R1vRfgU/viewform?fbclid=IwAR10gEepFDD-HDIXaKD9rCx2ZJbge6oINrRaLoKxHyxLsUJV-uRzGwe8ix4&edit_requested=true

 

******************************

 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa.ta@rmuti.ac.th
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1


20/ก.ย./2564  

ขั้นตอนการรับรหัสนักศึกษาและการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565

*ขั้นตอนนี้ดำเนินการได้เมื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนแล้วอย่างน้อย 3 วันทำการ*

*ให้ดำเนินการหลังจากได้รับรหัสนักศึกษาแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาใหม่ปี 2565 เข้ากลุ่มงานรับสมัครเพื่อติดตามประกาศ
และกำหนดการต่าง ๆ โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

เพิ่มเพื่อน

ขั้นตอนที่ 4 การสมัคร Email มหาลัยฯ เพื่อใช้ระบบการเรียนการสอน
และระบบออนไลน์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ