ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


01/ส.ค./2561  

ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561(ฉบับจริง) วันที่ 1 ส.ค. 61

ตารางสอบแบบรวม ประจำกลางภาคเรียนที่ 1/2561
(แก้ไข ณ วันที่ 9 ส.ค. 61)
สำหรับตารางสอบส่วนบุคคลนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในระบบ ESS ที่เมนูลงทะเบียน/พิมพ์ตารางสอบสำหรับนักศึกษา ดังคู่มือด้านล่าง

(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)

หากนักศึกษาที่มีวิชาสอบชนให้ติอต่อแจ้งตารางสอบชนที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคาร 1 ชั้น 1

ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 ส.ค. 61 เท่านั้น  โดยปฏิบัติดังนี้

  1. ให้นักศึกษาพิมพ์ตารางสอบส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบ ESS
  2. ให้นักศึกษาวงกลมวิชาที่ชนและเขียนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ลง ในตารางสอบส่วนบุคคลที่พิมพ์มาและยื่นลงตะกร้าสีชมพูหน้าช่องที่ 3 นะคะ
  3. หลังจากแจ้งแล้วให้นักศึกษาติดตามดูตารางสอบห้องสอบพิเศษอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 61 ที่หน้าประกาศข่าวของระบบ ESS   หากสงสัยสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 096-9461935 (พี่เจ)

 


15/ธ.ค./2559  

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 มิถุนายน 2561

ประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2560 วันที่ 15 มิ.ย. 61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<<<<ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2561>>>>

•1. ลงทะเบียนเรียนแบบกระเช้า(แบบตามแผน)
•11 มิ.ย. - 6 ก.ค. 61
•2. ลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชา(section) 
•18 มิ.ย. - 6 ก.ค. 61
3. วันสุดท้ายในการชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร 
24 มิ.ย. 61
•4. วันเก็บค่าปรับการชำระเงินลงทะเบียนเรียนล่าช้า
•(ชำระเงินที่ห้องการเงินเท่านั้น)
•25 มิ.ย. - 6 ก.ค. 61
•5. เพิ่มรายวิชา/ถอน(ไม่บันทึกรายวิชา) /เปลี่ยนกลุ่มเรียน 
•25 มิ.ย. - 6 ก.ค. 61
•6. ลด/ถอน รายวิชา (แบบติด W)
•7 ก.ค. - 14 ก.ย. 61
         •7. ลาพักและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา •25 มิ.ย. - 8 ส.ค. 61
    •8. แจ้งสำเร็จการศึกษา •25 มิ.ย. - 23 ส.ค. 61
    •9. สอบกลางภาค •15 - 22 ส.ค. 61
    •10. สอบปลายภาค •21 - 28 ต.ค. 61
    •11. ประกาศผลการศึกษา •13 พ.ย. 61

 


02/ส.ค./2559  

ตรวจสอบคำร้องนักศึกษาที่ส่งงานทะเบียนและวัดผล

ขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องงานทะเบียน ONLINE 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับการลงทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa1616@gmail.com
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ regis.rin@gmail.com  (คุณรินรฎา  ดอนฉนวน) 

เบอร์โทร. 043-283700-2 ต่อ 1611 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1