รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ปฏิทินและคู่มือการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
          

ปฏิทินการขอสำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563

อ่านขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา 

(คลิ๊ก)

 

เอกสารที่ต้องนำส่ง  มีดังนี้

1. ใบรายงานผลการศึกษาสำหรับตรวจสอบสำเร็จการศึกษา 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาใบขับขี่

3. รูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 แผ่น  (เขียนชื่อ-สกุล/สาขา ด้านหลังรูปให้เรียบร้อย)

หมายเหตุ  ตั้งแต่ภาคกาคศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2563  เป็นต้นไป  ได้ยกเลิกการใช้คำร้อง งบก(สว) R-15  คำร้องขอสำเร็จการศึกษา  แล้ว

(แก้ไขล่าสุด ณ วันที่  25  พ.ย. 2563