รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ปฏิทินและคู่มือการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
          

ปฏิทินการขอสำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563

อ่านขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา  <<คลิ๊ก >>>

 

(ให้นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบ ESS ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด  พร้อมนำส่งเอกสารและรูปถ่าย (ชุดครุย)  ภายในวันที่  22  มีนาคม  2564) 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  มกราคม  2564