รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

แจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาตกค้างและนักศึกษาออกสหกิจแและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561
          

แจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาตกค้าง
นักศึกษาออกสหกิจแและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 1/2561

1. สำหรับนักศึกษาตกค้าง(ลงครบตามแผนการเรียนแล้ว) เฉพาะนักศึกษาเหมาจ่ายจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     1,000  บาท

ระดับปริญญาตรี       ภาคปกติ      2,000  บาท    และ ภาคสมทบ    3,000 บาท

2. สำหรับนักศึกษาลงวิชาสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6 หน่วยกิจ

ระดับปริญญาตรี    7,500 บาท

 

**หากใบเสร็จชำระเงินออกไม่ถูกต้องให้ติดต่อแก้ไขที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนนำไปชำระเงิน**หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ 043-283709