รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

เรื่องตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ฉบับร่าง)
          

แจ้งนักศึกษาทุกคนทราบเรื่องตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ฉบับร่าง)

เนื่องจากช่วงนี้ทางแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำลังดำเนินการจัดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ในระบบบริการการศึกษา (ESS)  ทำให้ข้อมูลตารางสอบดังกล่าวไม่ถูกต้องไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้    หากตารางสอบฉบับจริงประกาศใช้เมื่อใดทางแผนกส่งเสริมวิชาการฯ จะประกาศอีกครั้งที่หน้าระบบ (ESS)