รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

แจ้งการงดให้บริการงานทะเบียนและช่องทางการติดต่อ online ช่วง 23 มีนาคม - 12 เมษายน 2563
          

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการในช่วงหยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 เม.ย. 63

ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

ทางแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงต้องงดออกเอกสารทางการศึกษาทุกกรณี 
หากต้องการติดต่อสอบถามให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางออนไลน์จาก QR code ด้านล่างนี้

งานสำเร็จการศึกษา งานเอกสารการศึกษา งานทะเบียนและงานหลักสูตร งานรับสมัครนักศึกษา งานรับปริญญา
ต้องการสอบถามเรื่องอื่น ๆ ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 096-9461935 (นางสาววรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)
ช่องทางการติดต่อแผนกงานอื่น ๆ 
แผนกการเงิน

ฝ่ายงาน กยศ. หรือ กรอ.

ติดต่อเรื่องอินเตอร์เน็ต
วิทยาเขตขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม