รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
          

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 มิถุนายน 2561

ประกาศผลการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2560 วันที่ 15 มิ.ย. 61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<<<<ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2561>>>>

•1. ลงทะเบียนเรียนแบบกระเช้า(แบบตามแผน)
•11 มิ.ย. - 6 ก.ค. 61
•2. ลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชา(section) 
•18 มิ.ย. - 6 ก.ค. 61
3. วันสุดท้ายในการชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร 
24 มิ.ย. 61
•4. วันเก็บค่าปรับการชำระเงินลงทะเบียนเรียนล่าช้า
•(ชำระเงินที่ห้องการเงินเท่านั้น)
•25 มิ.ย. - 6 ก.ค. 61
•5. เพิ่มรายวิชา/ถอน(ไม่บันทึกรายวิชา) /เปลี่ยนกลุ่มเรียน 
•25 มิ.ย. - 6 ก.ค. 61
•6. ลด/ถอน รายวิชา (แบบติด W)
•7 ก.ค. - 14 ก.ย. 61
         •7. ลาพักและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา •25 มิ.ย. - 8 ส.ค. 61
    •8. แจ้งสำเร็จการศึกษา •25 มิ.ย. - 23 ส.ค. 61
    •9. สอบกลางภาค •15 - 22 ส.ค. 61
    •10. สอบปลายภาค •21 - 28 ต.ค. 61
    •11. ประกาศผลการศึกษา •13 พ.ย. 61