รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 1/2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
          

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 1-2560

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- วันที่ 16 ต.ค. 60

- วันที่ 18 ต.ค. 60

- วันที่ 19 ต.ค. 60

- วันที่ 20 ต.ค. 60

- วันที่ 21 ต.ค. 60

- วันที่ 22 ต.ค. 60