รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 2-2560

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วันที่ 6 มี.ค. 61

- วันที่ 7 มี.ค. 61

- วันที่ 8 มี.ค. 61

- วันที่ 9 มี.ค. 61

- วันที่ 10 มี.ค. 61