รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 1/2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
          

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 - วันที่ 2 พ.ย. 63

 - วันที่ 3 พ.ย. 63

 - วันที่ 5 พ.ย. 63

 - วันที่ 6 พ.ย. 63

 - วันที่ 7 พ.ย. 63

 - วันที่ 8 พ.ย. 63

 - วันที่ 9 พ.ย. 63 แก้ไข ณ วันที่ 3 พ.ย. 63

 - วันที่ 10 พ.ย. 63 แก้ไข ณ วันที่ 3 พ.ย. 63