รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
          

ตารางสอบห้องสอบพิเศษปลายภาคเรียนที่ 1-2560

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

- วันที่ 16 ต.ค. 60

- วันที่ 17 ต.ค. 60

- วันที่ 18 ต.ค. 60

- วันที่ 19 ต.ค. 60

- วันที่ 20 ต.ค. 60 แก้ไขวันที่ 18 ต.ค. 60

- วันที่ 21 ต.ค. 60

- วันที่ 22 ต.ค. 60