รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (ฉบับจริง) ณ วันที่ 20 ต.ค. 63
          

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ณ วันที่ 20 ต.ค. 63

คลิกดูตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 

สำหรับตารางสอบส่วนบุคคลนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในระบบ ESS ดังคู่มือด้านล่างนี้

(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------