รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560(ฉบับจริง) วันที่ 19 ก.พ. 61
          

ตารางสอบแบบรวม ประจำปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (แก้ไขวันที่ 26 ก.พ. 61)
สำหรับตารางสอบส่วนบุคคลนักศึกษาสามารถเข้าไปดูในระบบ ESS ที่เมนูลงทะเบียน/พิมพ์ตารางสอบสำหรับนักศึกษา

(คู่มือการดูตารางสอบส่วนบุคคล)