รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ขั้นตอนการส่งเอกสารายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564
          

*ขั้นตอนนี้ดำเนินการได้เมื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 3 วันทำการ*

รับรหัสนักศึกษาก่อนดำเนินการขั้นตอนี้ และสามารถส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564

ขั้นตอนการพิมพ์ใบประวัติสำหรับผู้ที่ไม่ได้พิมพ์ในตอนขึ้นทะเบียน

เชิญชวนนักศึกษาใหม่ปี 2564 เข้ากลุ่มงานรับสมัครเพื่อจะได้ไม่พลาดกำหนดการต่าง ๆ โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

กำหนดการคตรวจสุขภาพและประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ณ วิทยาเขตขอนแก่น)

เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  วันที่ 15 มิถุนายน 2564

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์   วันที่ 16 มิถุนายน 2564

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 17 มิถุนายน 2564