รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาค
          

 

ภาคการศึกษาที่  2/2563  

 

         

 

      

 

   

ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

มหาวิทยาลัยฯ  ได้ปิดให้บริการชั่วคราว  จึงขอให้แจ้งความจำนงค์ให้ส่งใบแสดงผลการศึกษาทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน)  ได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSa7FYCQL1C67BwLFuLxLrGmkxKRkQ9xXrOi6FVPhenU_uCA/viewform?fbclid=IwAR1t_DfEYGjo8qW1lz5bbJ_xdxAnRtQtkymDP3Oi8Ns9DDUsSo_Atv6Xamc

 * * * * * * * * * * *

 

ภาคการศึกษาที่  1/2563  เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

 

         

 

      

 

   

หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ติดรูปชุดครุย)  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ติดต่อรับได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 1 ชั้น 1 )  ในวันเวลาราชการ  พร้อมชำระเงิน 100  บาท