รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
          

หากนักศึกษาคนใดมีความประสงค์จะขอคืนสภาพ
กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
  ให้ยื่นคำร้องดังนี้

1.  RE.11 คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

2. RE.10 คำร้องขอลาพักการศึกษารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 ดาวน์โหลดคำร้อง >> คลิกที่นี่

3.  แนบสำเนาประกาศถอนชื่อฯ 
 ดาวน์โหลดประกาศถอนชื่อฯ >>
คลิกที่นี่

   

 ทั้งนี้  นักศึกษาจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระในเทอมก่อนหน้า  จึงจะดำเนินการคืนสภาพให้ได้  หากคนไหนที่มีหนี้ค้างชำระต้องเคลียร์หนี้ให้เรียบร้อยก่อน  และต้องดำเนินการคืนสภาพภายใน 1 ปี นับจากวันที่ถูกถอนชื่อ