รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ช่องทางการติดต่อ online และการขอเอกสารทางออนไลน์
          

ติดตามคำร้อง

ขอคืนสภาพ/ขอลาพัก/รักษาสภาพ
แอดไลน์เข้ากลุ่มตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/

17XdjzezEtxs9CAMr6Mh2XdcvwYdIxwWkZ7eHIkwY58A/edit#gid=0