รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ช่องทางการติดต่อ online และการขอเอกสารทางออนไลน์
          

  

   

 

ติดตามคำร้อง

ขอคืนสภาพ/ขอลาพัก/รักษาสภาพ  
แอดไลน์เข้ากลุ่มตรวจสอบสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา
 

----------------------------------------

ติดตามคำร้อง

ขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า 
แอดไลน์ส่วนงานสำเร็จการศึกษา 

กลุ่มงานสำเร็จการศึกษา