ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


24/ต.ค./2566  

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

แนะนำให้นักศึกษาดูแผนการเรียนในระบบฯ
ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนและอ่านคู่มือก่อนดำเนินการลงทะเบียน

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา(ระบบ ESS)
คลิก Link ด้านล่างนี้

1. การดูแผนการเรียน

2.1 การลงทะเบียนเรียน สำหรับ ปวช.
2.2 การลงทะเบียนเรียน ทุกระดับ

3. การเพิ่ม - ถอน รายวิชา
*ค่าธรรมเนียมการเพิ่ม - ถอน รายวิชา
ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ทุกระดับการศึกษา
เริ่มภาคเรียนที่ 2 ปี 2566 เป็นต้นไป

4. การดูตารางเรียน

5. การดูตารางสอบ

6.การดูผลการเรียน

ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ คลิกที่นี่

 


05/ก.ย./2565  

ช่องทางการติดต่อ online และการขอเอกสารทางออนไลน์

  

   

 

ติดตามคำร้อง

ขอคืนสภาพ/ขอลาพัก/รักษาสภาพ  
แอดไลน์เข้ากลุ่มตรวจสอบสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา
 

----------------------------------------

ติดตามคำร้อง

ขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า 
แอดไลน์ส่วนงานสำเร็จการศึกษา 

กลุ่มงานสำเร็จการศึกษา 

           

 

                 

 


25/ม.ค./2566  

ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

หากนักศึกษาคนใดมีความประสงค์จะขอคืนสภาพ
กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
  ให้ยื่นคำร้องดังนี้

1.  RE.11 คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

2. RE.10 คำร้องขอลาพักการศึกษารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 ดาวน์โหลดคำร้อง >> คลิกที่นี่

3.  แนบสำเนาประกาศถอนชื่อฯ 
 ดาวน์โหลดประกาศถอนชื่อฯ >>
คลิกที่นี่

   

 ทั้งนี้  นักศึกษาจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระในเทอมก่อนหน้า  จึงจะดำเนินการคืนสภาพให้ได้  หากคนไหนที่มีหนี้ค้างชำระต้องเคลียร์หนี้ให้เรียบร้อยก่อน  และต้องดำเนินการคืนสภาพภายใน 1 ปี นับจากวันที่ถูกถอนชื่อ  

 

 

 


12/ก.ย./2566  

การกรอกประวัติขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

กรุณาอ่านขั้นตอนฯ ก่อนดำเนินการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาใหม่>>คลิกที่นี่

**การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาฯ ออนไลน์ ให้ใส่รหัสประจำตัวสอบในช่องรหัสนักศึกษา 
ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้


*หากต้องการรับใบเสร็จเพื่อแนบเบิกค่าเล่าเรียนติดต่อที่ห้องแผนการเงิน
ชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

 


12/ก.ย./2566  

ขั้นตอนการรับรหัสนักศึกษาและการส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567

*ขั้นตอนนี้จะดำเนินการได้เมื่อชำระเงิน
ค่าขึ้นทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษาฯ แล้วอย่างน้อย 3 วันทำการ*

วิธีการ Regsiter รับรหัสนักศึกษา อ่านก่อนดำเนินการ

ส่งเอกสารรายงานตัวได้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เท่านั้น 

(วิธีการพิมพ์ใบรายงานตัวฯ กรณีที่ไม่ได้พิมพ์ตอนกรอกประวัติ)

ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาใหม่ปี 2567 เข้ากลุ่ม
งานรับสมัครเพื่อติดตามประกาศและกำหนดการต่าง ๆ
โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 4 การสมัคร Email มหาลัยฯ เพื่อใช้ระบบ
การเรียนการสอนและระบบออนไลน์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ