ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


04/ม.ค./2564  

ช่องทางการติดต่อ online และการขอเอกสารทางออนไลน์

ช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทางออนไลน์ <<<คลิก>>>

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เอกสารฉบับจริงเรียบร้อยแล้ว
ในช่วงนี้นักศึกษาไม่สามารถเข้ามารับเอกสารที่มหาลัยฯ ได้  ดังนั้น  หากนักศึกษาที่ต้องการให้ส่งเอกสารไปให้ทางไปรษณีย์ให้แจ้งความประสงค์ฯ  
ภายใน 14 พฤษภาคม 2564  สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 043-283709 ในวันและเวลาราชการ

  


07/ธ.ค./2563  

ขั้นตอนการส่งเอกสารายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

*ขั้นตอนนี้ดำเนินการได้เมื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 3 วันทำการ*

รับรหัสนักศึกษาก่อนดำเนินการขั้นตอนี้ และสามารถส่งเอกสารได้ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2564

ขั้นตอนการพิมพ์ใบประวัติสำหรับผู้ที่ไม่ได้พิมพ์ในตอนขึ้นทะเบียน

เชิญชวนนักศึกษาใหม่ปี 2564 เข้ากลุ่มงานรับสมัครเพื่อจะได้ไม่พลาดกำหนดการต่าง ๆ โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

กำหนดการคตรวจสุขภาพและประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ณ วิทยาเขตขอนแก่น)

เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  วันที่ 9 มิถุนายน 2564

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์   วันที่ 10 มิถุนายน 2564

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 11 มิถุนายน 2564


12/ก.พ./2563  

ปฏิทินและคู่มือการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

อ่านขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาแบบละเอียด  <<คลิ๊ก >>>

 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  การขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา  2563

                         1.  ให้นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบ ESS ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด 

                         2.  ในรายที่ยังไม่เคยชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ค่าเอกสารการศึกษา  ให้ชำระที่ธนาคารให้เรียบร้อยก่อนวันสิ้นภาค

                         3.  ส่งเอกสารใบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา  และสำเนาบัตรประชาชน  พร้อมรูปถ่ายสวมชุดครุย  ขนาด 1 นิ้ว 1 แผ่น  (เขียนชื่อ-สกุล, ตัวย่อสาขาด้านหลังรูปให้เรียบร้อย) (ปวส.ไม่ต้องส่งรูป)

                        เอกสารที่ต้องนำส่งมีดังนี้  (ส่งภายในวันที่  9  มิถุนายน  2564)
                               1.  ใบรายงานผลศึกษาสำหรับตรวจสอบสำเร็จการศึกษา  (ที่ผ่านการลงนามของ อ.ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาเรียบร้อยแล้ว)
                               2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่  (ถ่ายเฉพาะด้านหน้า)  
                               3.  รูปถ่ายชุดครุย  ขนาด 1 นิ้ว 1 แผ่น  (ให้นำส่งเองที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเท่านั้น)  พร้อมเขียนชื่อ - สกุล  ตัวย่อสาขา   ด้านหลังรูปให้เรียบร้อย

                               *  ให้นำส่งข้อ 1  และข้อ 2  ออนไลน์   หรือนำส่งทางไปรษณีย์  มาที่  "กลุ่มงานสำเร็จการศึกษา  แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น   (อาคาร 1  ชั้น 1)  ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000  โทรศัพท์  043283709

 

                                                                                                                                                                                   ประกาศ  ณ  วันที่  30 เมษายน  2564


12/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ขอสำเร็จการศึกษา

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่  2/2563  เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)

 

         

 

      

 

   


20/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาค

 

ภาคการศึกษาที่  2/2563  

 

         

 

      

 

   

ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

มหาวิทยาลัยฯ  ได้ปิดให้บริการชั่วคราว  จึงขอให้แจ้งความจำนงค์ให้ส่งใบแสดงผลการศึกษาทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน)  ได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSa7FYCQL1C67BwLFuLxLrGmkxKRkQ9xXrOi6FVPhenU_uCA/viewform?fbclid=IwAR1t_DfEYGjo8qW1lz5bbJ_xdxAnRtQtkymDP3Oi8Ns9DDUsSo_Atv6Xamc

 * * * * * * * * * * *

 

ภาคการศึกษาที่  1/2563  เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

 

         

 

      

 

   

หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ติดรูปชุดครุย)  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ติดต่อรับได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 1 ชั้น 1 )  ในวันเวลาราชการ  พร้อมชำระเงิน 100  บาท  

 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa.ta@rmuti.ac.th
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1