ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


05/มิ.ย./2565  

การลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2565

คู่มือการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน(กระเช้ารายวิชา)
สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565>>คลิกที่นี่

วิธีการดูตารางเรียนในระบบหลังจากลงทะเบียนเรียนแล้ว>>คลิกที่นี่

**สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ให้ทำคำร้องขอลาพักการศึกษาไม่เกิน
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เท่านั้น มิฉะนันจะถูกประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา**

 


21/ก.ค./2564  

ช่องทางการติดต่อ online และการขอเอกสารทางออนไลน์

     ติดตามคำร้องขอคืนสภาพ
ขอลาพัก/รักษา การศึกษา
แอดไลน์เข้ากลุ่มตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/

17XdjzezEtxs9CAMr6Mh2XdcvwYdIxwWkZ7eHIkwY58A/edit#gid=0

 

            

 


26/พ.ค./2565  

ฐานข้อมูล FTES วิทยาเขตขอนแก่น

ปีการศึกษา 2562   1/2562   2/2562

ปีการศึกษา 2563   1/2563   2/2563

ปีการศึกษา 2564    1/2564   2/2564


12/ก.พ./2563  

ปฏิทินและคู่มือการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศ_สีประจำคณะ_สถาบัน_และสาขาวิชา

(นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2564  ให้ยึดตามประกาศนี้  ส่วนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนหน้า ยังคงยึดตามประกาศเดิม)

***********************


 

(อ่านขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาแบบเต็ม)


20/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

( * รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ใช่รายชื่อบัณฑิต)

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563  << คลิ๊ก >> 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 <<คลิ๊ก>>

 

*  ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  กรุณานำรูปถ่ายชุดครุยสำรองติดตัวมาด้วยในวันที่มาติดต่อรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ * 

หมายเหตุ  กรณีดำเนินการเรียบร้อยสามารถติดต่อรับได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (ยกเว้นวุฒิบัตรฯ และ ประกาศนียบัตร  ระดับ ปวส.  ให้ติดต่อรับที่สำนักงานคณะฯ) 

 

หรือแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งไปรษณีย์ได้ที่ >>>ระบบแจ้งความประสงค์ให้ส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์

 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa.ta@rmuti.ac.th
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1