ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


10/พ.ย./2563  

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ ESS โดยไม่ต้องทำคำร้องล่าช้า
และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Krungthai Next ได้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามขั้นตอนดังนี้ 


หากต้องการชำระเงินที่ธนาคารต้องติดต่อแก้ไขวันที่ชำระเงินที่ห้องการเงิน (ชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตฯ หรือห้องแผนกงานส่งเสริมวิชาการฯ (ชั้น 1 อาคาร 1)

 

<<<<ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2563>>>> (แก้ไขครั้งที่ 3 ณ วันที่ 18 ก.ย. 63)


12/ก.พ./2563  

ปฏิทินและคู่มือการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการขอสำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563

อ่านขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา 

(คลิ๊ก)

 

เอกสารที่ต้องนำส่ง  มีดังนี้

1. ใบรายงานผลการศึกษาสำหรับตรวจสอบสำเร็จการศึกษา 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาใบขับขี่

3. รูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 แผ่น  (เขียนชื่อ-สกุล/สาขา ด้านหลังรูปให้เรียบร้อย)

หมายเหตุ  ตั้งแต่ภาคกาคศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2563  เป็นต้นไป  ได้ยกเลิกการใช้คำร้อง งบก(สว) R-15  คำร้องขอสำเร็จการศึกษา  แล้ว

(แก้ไขล่าสุด ณ วันที่  25  พ.ย. 2563

 


04/ส.ค./2563  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาค

 

ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2563 

(อัพเดท ณ วันที่ 24  พฤศจิกายน  2563)

 

******************

 

ประจำปีการศึกษา  2562

 

ประกาศ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2562 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.(I)      

ระดับ  ปวส.  ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรและใบวุฒิบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อาคาร 7  ชั้น 2  

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ติดต่อรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1  ชั้น 1 

ได้ตั้งแต่วันที่  8  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป  ในวันเวลาราชการ


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa.ta@rmuti.ac.th
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1