ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


07/ธ.ค./2563  

ขั้นตอนการส่งเอกสารายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

*ขั้นตอนนี้ดำเนินการได้เมื่อชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 3 วันทำการ*

รับรหัสนักศึกษาก่อนดำเนินการขั้นตอนี้ และสามารถส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564

ขั้นตอนการพิมพ์ใบประวัติสำหรับผู้ที่ไม่ได้พิมพ์ในตอนขึ้นทะเบียน

เชิญชวนนักศึกษาใหม่ปี 2564 เข้ากลุ่มงานรับสมัครเพื่อจะได้ไม่พลาดกำหนดการต่าง ๆ โดยสแกน Qr Code ด้านล่างนี้

กำหนดการคตรวจสุขภาพและประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ณ วิทยาเขตขอนแก่น)

เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  วันที่ 15 มิถุนายน 2564

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์   วันที่ 16 มิถุนายน 2564

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 17 มิถุนายน 2564


12/ก.พ./2563  

ปฏิทินและคู่มือการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการขอสำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563

อ่านขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา  <<คลิ๊ก >>>

 

(ให้นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษาในระบบ ESS ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด  พร้อมนำส่งเอกสารและรูปถ่าย (ชุดครุย)  ภายในวันที่  22  มีนาคม  2564) 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  มกราคม  2564


12/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ขอสำเร็จการศึกษา

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่  2/2563

 

         

 

      

 

   


20/ม.ค./2564  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาค

ภาคการศึกษาที่  1/2563  เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)

 

         

 

      

 

   

หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ติดรูปชุดครุย)  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ติดต่อรับได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 1 ชั้น 1 )  ในวันเวลาราชการ  พร้อมชำระเงิน 100  บาท  

 


10/พ.ค./2553  

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ ESS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) เกี่ยวกับงานทะเบียน  ได้ที่ E-mail: wanwipa.ta@rmuti.ac.th
(คุณวรรณวิภา  ทะแพงพันธ์)หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เบอร์โทร. 043-283709 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 1 ชั้น 1