Register Student Account

  รายละเอียดนักศึกษา
รหัสผู้สมัครสอบคัดเลือก
ชื่อ-นามสกุล  -  * ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
รหัสประจำตัวประชาชน
ค้นหารหัสนักศึกษา *ให้ป้อน รหัสผู้สมัครสอบคัดเลือก,ชื่อ,นามสกุลและรหัสประจำตัวประชาชนแล้วกดปุ่มนี้เพื่อค้นหา
รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน * กรุณาระบุรหัสผ่านความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน